Moew!

Users
404
Statuses
8045
Peers
2722
Emojis
10
Max Chars
500
2.8.0*

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s’executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.

Activity Statistics >

Availablity 99.0% (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#1118)