Lynx Moew!

Users
336
Statuses
6355
Peers
2146
Emojis
10
Max Chars
500
2.6.1

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.

  • Server Mastodon
    • Version 2.6.1
  • Found

Activity Statistics >

Availablity 74.0 (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#1118)