ტუტ.ჯი

Users
22
Statuses
61
Peers
1303
Emojis
0
Max Chars
500
2.5.0

მასტოდონის პირველი ქართული ინსტანცია, ქართულ ენაზე!

  • Server Mastodon
    • Version 2.5.0
  • Found

Activity Statistics >

Availablity 76.0 (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#715337)